Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Energie- en Milieubelasting

Klimaat & energie

In het kort

Ondernemers betalen verschillende milieubelastingen. Voorbeelden zijn de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting. Met dergelijke belastingen kan de overheid een zuiniger gebruik van energie en een lagere productie van afval stimuleren. De belastingopbrengst wordt toegevoegd aan de algemene middelen of er wordt een subsidie mee gefinancierd. Koninklijke Metaalunie pleit ervoor om de actuele effectiviteit van energie- en milieubelastingen onder de loep te nemen en de energie- en afvalstoffenbelasting in relatief korte tijd gefaseerd af te schaffen.

Schaf de energiebelasting af
De energiebelasting is medio jaren negentig van de vorige eeuw ingevoerd om het sneller financieel rendabel te maken om energiebesparende maatregelen te treffen. Tot op zekere hoogte was het middel dienend voor het te bereiken doel. Mkb-maakbedrijven zijn de afgelopen decennia veel energie-efficiënter geworden. Overigens hebben ook de energiebesparingsplicht, het beprijzen van CO2 en andere systemen daaraan bijgedragen. De productiecapaciteit is toegenomen met gelijktijdig relatief minder energieverbruik en in absolute zin minder uitstoot van CO2. Ooit maakte de energiebelasting een derde deel uit van de energieprijs, maar inmiddels zijn de energieprijzen tientallen malen hoger dan de energiebelasting. Metaalunie is daarom van mening dat de energiebelasting niet langer een effectieve prikkel is om verdere energiebesparing te bereiken en in stappen van 20% in vijf jaar tijd afgeschaft moet worden. Daarbij wordt nog even daargelaten dat het anno nu niet meer gaat om het besparen van energie, maar om het vermijden van broeikasgassen. Wat dat betreft is het opmerkelijk dat er, om te beginnen, al niet gestopt is met het heffen van energiebelasting op 100% duurzaam opgewekte energie.   


Schaf de afvalstoffenbelasting af
Vorige eeuw is ook de afvalstoffenbelasting ingevoerd. Doel daarvan was dat er minder afval zou ontstaan dat vervolgens moest worden gestort en – na invoering van het stortverbod – moest worden verbrand. De belasting wordt nog steeds geheven bij afvalstoffenbedrijven en doorberekend aan degenen die de afvalstoffen afgeeft, waaronder mkb-maakbedrijven. Ook dit systeem heeft tot op zekere hoogte het beoogde effect gesorteerd, maar heeft naar mening van Metaalunie haar langste tijd gehad als gevolg van marktomstandigheden en nieuwe wet- en regelgeving. De prijs van grondstoffen zijn ook hier naar dusdanige hoogte gestegen dat nieuwe productietechnieken zijn ontwikkeld waardoor niet of nauwelijks nog afval ontstaat.


Circulair ondernemen en de inwerkingtreding van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot drempels in het Bouwbesluit of het percentage recyclet content, hebben enorm bijgedragen aan deze afname. Door het (ook hier, gefaseerd) afschaffen van de afvalstoffenbelasting en de verwerking daarvan te financieren uit de algemene middelen, worden perverse prikkels om deze belasting (of de doorberekening daarvan) te ontlopen voorkomen.   

Ook interessant