Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Privacy en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is van:

Koninklijke Metaalunie
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

030-6053344
www.metaalunie.nl
info@metaalunie.nl


Inleiding
Koninklijke Metaalunie verzamelt en gebruikt persoonsgegevens. Onder Metaalunie verstaan wij ook Metaalunie Jong Management en andere onderdelen van haar organisatie die naar buiten toe een geheel vormen. De persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen van verschillende personen zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan leden, cursisten, toeleveranciers en anderen waarmee Metaalunie te maken krijgt. In deze privacyverklaring leggen wij o.a. uit voor welke doelen wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en hoe hoe lang wij persoonsgegevens bewaren. 

Wij zullen eerst aangeven wat geldt voor alle personen van wie Metaalunie gegevens verwerkt. Dus ongeacht de relatie die wij met u hebben. Verder zullen wij aangeven welke rechten u heeft in het kader van de privacywetgeving. 

Onderaan deze pagina staat een overzicht van de verschillende relaties die Metaalunie onderscheidt. U kunt hier bekijken welke relatie u met ons heeft en welke informatie in dat geval op u van toepassing is. 


Voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken, geldt het volgende:
Wij maken gebruik van de diensten van Microsoft (o.a. Windows en Office365 en de bijbehorende applicaties en opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden). De opslagcapaciteit is in Nederland gevestigd. Onze website en e-mail worden gehost door een externe partij. Om die reden geven wij ook persoonsgegevens door aan deze partijen.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan Metaalunie te verstrekken. Als u ons echter geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het wel mogelijk dat wij aan de werkzaamheden en diensten zoals genoemd in deze privacyverklaring geen uitvoering kunnen geven. Verstrekking is in de meeste gevallen dus noodzakelijk om uitvoering te geven aan deze werkzaamheden of diensten.


Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot Koninklijke Metaalunie, t.a.v. de manager bedrijfsvoering & HRM, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein, telefoon 030-6053344. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Afhankelijk van de relatie die u met Metaalunie heeft,
kunt u hieronder zien wat op u van toepassing is:

iWanneer u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt in verband met een mogelijk lidmaatschap zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over de vereniging en het lidmaatschap. Deze verwerking is noodzakelijk om u in staat te stellen een eventueel lidmaatschap met ons aan te gaan en daarna uitvoering te geven aan het lidmaatschap (denkt u aan gebruikmaking van o.a. ledenservice). Uiteraard informeren wij u over Metaalunie, het lidmaatschap, de activiteiten die wij organiseren en de voor u relevante ontwikkelingen in de branche. Verder gebruiken wij uw gegevens voor andere noodzakelijke aspecten van het lidmaatschap, zoals het in rekening brengen van de contributie.

Het lidmaatschap met natuurlijke personen, zoals eenmanszaken en zzp’ers, zien wij als een overeenkomst in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Bij vennootschappen is de verwerking van gegevens van personen die hier werkzaam zijn noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang, namelijk om de reguliere verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren.

Besluit u uiteindelijk geen lid te worden, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na het laatste contact met u. Alle persoonsgegevens die wij verzamelen voor en gebruiken bij het uitvoeren van het lidmaatschap zullen wij bewaren tot twee jaar na het boekjaar waarin het lidmaatschap bij ons is geëindigd.

Toezending Metaal & Techniek
Onderdeel van het lidmaatschap is ons verenigingsblad Metaal & Techniek. Leden krijgen dit blad kosteloos toegestuurd. Om dit te kunnen doen, moeten wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze verwerking is noodzakelijk om uitvoering te geven aan het lidmaatschap dan wel om deze reguliere verenigingsactiviteit uit te kunnen voeren. Omdat ons blad door een externe partij wordt gedrukt, geven wij uw persoonsgegevens ook door aan de drukker/uitgever. Bij deze doorgifte hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden.

Vermelding aangesloten bedrijven en ondernemers op website
Als u ons daar uw toestemming voor heeft gegeven bij het aangaan van het lidmaatschap, dan zullen wij uw bedrijfsgegevens op het besloten deel van onze website opnemen. Alleen leden hebben toegang tot dit besloten deel. Op die manier kunnen leden via onze website zien welke bedrijven en ondernemers er nog meer lid zijn en eventueel contact met hen leggen. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming weer in te trekken.

Technische helpdesk(s) (TeqnowQuest en Teqnowledge)
Deelnemers van het platform Teqnow kunnen gebruik maken van de technische helpdesk. Ook deze verwerking is noodzakelijk om uitvoering te geven aan het het deelnemerschap dan wel om deze reguliere verenigingsactiviteit uit te kunnen voeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens daarom om uw technisch-inhoudelijke vragen te kunnen beantwoorden. Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken voor deze technische ondersteuning, bewaren wij tot één jaar na het laatste contact.

Commerciële mailings

In onze nieuwsbrieven maken wij u o.a. attent op eventuele zaken en diensten van derden, die voor u van belang kunnen zijn. De mailings kunnen dus een commerciële inhoud hebben. Voor verzending van mailings met een commerciële inhoud vragen wij u vooraf uw toestemming. Iedere keer dat wij u zo’n mailing sturen, heeft u bovendien de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij overigens soms gebruik van een nieuwsbrief mailing dienst in de VS. De persoonsgegevens die nodig zijn om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen worden daarom doorgegeven aan deze dienstverlener. Bij deze doorgifte van uw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden.

De informatie die de nieuwsbrief mailing dienst verkrijgt, wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De dienst was in het bezit van een Privacy Shield certificaat. We zijn echter bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 juli 2020 met gevolgen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan deze partij. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen oplossen. We vinden uw privacy belangrijk en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring.

Leden kunnen zich o.a. via metaalunie.nl aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief per district en een CE-nieuwsbrief.

Metaalunie heeft uiteraard bestuursleden. Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens van onze bestuursleden om hen in staat te stellen hun functie uit te oefenen. De relatie tussen een bestuurder, commissielid en vrijwilliger enerzijds en Metaalunie anderzijds zien wij als een ‘overeenkomst’ in de zin van de AVG. De verwerkingen die wij uitvoeren zijn noodzakelijk om deze overeenkomsten uit te voeren. Daarnaast gebruiken wij de persoonsgegevens van bestuurders om hen als bestuurslid in het handelsregister te kunnen inschrijven en eventuele wijzigingen aan het handelsregister te kunnen doorgeven. Deze persoonsgegevens geven wij daarom door aan de Kamer van Koophandel. Wij zijn hiertoe wettelijk verplicht.

Bent u vrijwilliger voor Metaalunie of lid van een commissie, dan verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens om met u te communiceren over de verschillende aspecten van uw vrijwilligersfunctie of uw functie binnen de desbetreffende commissie. Deze verwerking is daarom noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van deze overeenkomst.

De persoonsgegevens van bestuurders, commissieleden en vrijwilligers zullen wij bewaren voor de duur van zeven jaar na het boekjaar waarin de functie is geëindigd.

Metaalunie organiseert regelmatig evenementen en bijeenkomsten die zowel door leden kunnen worden bezocht als door bedrijven en ondernemers die geen lid zijn. Meldt u zich hiervoor aan, dan zien wij dit als een overeenkomst in de zin van de AVG. Het verwerken van uw persoonsgegevens is dan noodzakelijk om deze overeenkomst met u uit te voeren (informeren over het evenement en communiceren over eventuele andere aspecten van de overeenkomst zoals eventuele kosten).

De persoonsgegevens van leden, die wij verwerken in het kader van deze evenementen en bijeenkomsten, bewaren wij tot uiterlijk twee jaar na het einde van het boekjaar waarin het lidmaatschap is geëindigd. De persoonsgegevens van bedrijven en ondernemers die geen lid zijn, bewaren wij tot uiterlijk één jaar na afloop van het evenement of de bijeenkomst.

De persoonsgegevens die leveranciers of opdrachtnemers ons verstrekken verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat u voor ons als spreker zult optreden bij een verenigingsevenement. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de opdracht/overeenkomst.

De persoonsgegevens van leveranciers en opdrachtnemers zullen wij bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd. De termijn is dezelfde als de fiscale bewaartermijn.

Metaalunie biedt leden de mogelijkheid gebruik te maken van individuele advisering of begeleiding. Ledenadviseurs stellen modelovereenkomsten op, voeren juridische correspondentie namens individuele ondernemers en begeleiden hen tot aan een eventuele gerechtelijke procedure, adviseren over arbeidsvoorwaarden, CAO, ontslagzaken, beloningen, medezeggenschap, algemene voorwaarden en contracten, incasso, octrooien, arbo- en milieuzaken, vergunningen en kwesties op het gebied van ruimtelijke ordening, kostprijsberekening, kredietverstrekking, rechtsvormkeuze, de aan- en verkoop van bedrijven en bedrijfsopvolging.

Het kan zijn dat bij bovengenoemde werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt van personen die betrokken zijn bij de desbetreffende kwestie (anders dan het Metaalunielid dat wordt bijgestaan of vertegenwoordigd). Bijvoorbeeld in het geval Metaalunie een ondernemer bijstaat in een geschil met een andere partij. Bij deze verwerking hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen uitvoeren van de reguliere dienstverlening van Metaalunie. Het kan ook gebeuren dat Metaalunie uw persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, aan wie wij bepaalde diensten uitbesteden (denk bijv. aan een advocatenkantoor, incassobureau, octrooigemachtigde, etc.). Bij deze doorgifte van uw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden.

Bovenstaande persoonsgegevens zullen wij bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de kwestie is afgehandeld of het dossier over de desbetreffende kwestie is afgesloten.

De website www.metaalunie.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Functionele cookies
Wij plaatsen in de eerste plaats functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website goed te laten functioneren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies, namelijk die van Google Analytics.

Cookies van Google Analytics (analytische cookies)

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen wij onze website optimaliseren en de gebruikservaring van bezoekers verbeteren.  

De cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals wanneer het huidige bezoek plaatsvond, of de bezoeker al eerder op de site is geweest en welke site de bezoeker naar de webpagina heeft verwezen. Daarnaast wordt uw IP-adres opgeslagen. Alle computers en andere apparaten die op het internet zijn aangesloten, hebben een uniek nummer toegewezen gekregen. Dit nummer wordt internetprotocoladres (IP-adres) genoemd. Aangezien deze nummers vaak per land in blokken worden toegewezen, kan een IP-adres vaak worden gebruikt om het land, de provincie en de woonplaats te identificeren waar een computer verbinding maakt met internet. Google Analytics verzamelt het IP-adres van bezoekers om ons een idee te geven uit welk gebied in de wereld onze bezoekers komen. Deze methode wordt IP-geolocatie genoemd.

Om ervoor te zorgen dat de impact op uw privacy zo gering mogelijk is, hebben wij een aantal maatregelen genomen. Zo hebben wij er voor gekozen om ieder IP-adres te anonimiseren. Dit houdt in dat wij Google Analytics hebben opgedragen maar een deel van het IP-adres, in plaats van het volledige IP-adres, voor geolocatie te gebruiken. De laatste drie cijfers van het IP-adres van de bezoekers worden verwijderd. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen.

Wij hebben Google daarnaast niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Ook hebben wij ‘gegevens delen’ met Google (voor eigen gebruik en voor advertentiedoeleinden) uitgezet. Tot slot hebben we een verwerkersovereenkomst met haar gesloten. Met deze maatregelen hebben wij voldaan aan de ‘Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics’, opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor plaatsing van deze cookies hebben wij daarom geen toestemming van u nodig. Wij mogen uw persoonsgegevens voor het beschreven doel gebruiken, omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

De informatie die Google verkrijgt, wordt overigens opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google was in het bezit van een Privacy Shield certificaat. We zijn echter bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 juli 2020 met gevolgen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan Google. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen oplossen. We vinden uw privacy belangrijk en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring.

Opt-out mogelijkheid
Wilt u niet dat Google Analytics uw gegevens gebruikt? Download en installeer dan de Google Analytics opt-out browser add-on voor websites die de ondersteunde versie van Google Analytics JavaScript gebruiken (analytics.js, gtag.js). U kunt de opt-out mogelijkheid via de volgende link vinden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Persoonsgegevens die overige relaties ons verstrekken, verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van Metaalunie. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.

De persoonsgegevens van overige relaties bewaren wij tot uiterlijk één jaar na het laatste contact.