Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Bondsraad

De Bondsraad bestaat uit leden die gekozen zijn per district. Per 200 leden heeft een district een zetel in de Bondsraad. Leden van de Raad van Bestuur mogen vergaderingen van de Bondsraad bijwonen en hebben adviserende stem. Mark Helder, voorzitter van Koninklijke Metaalunie, is de voorzitter van de Bondsraad.

De Bondsraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging, en is te vergelijken met een algemene ledenvergadering. De Bondsraad stelt de statuten en reglementen vast en keurt de financiële stukken van de vereniging goed. In de jaarvergadering van de Bondsraad moeten ten minste de volgende onderwerpen worden behandeld:
 

 • Vaststellen jaarverslag over het voorafgaande verenigingsjaar
 • Goedkeuren van het beknopte financiële verslag over het voorafgaande jaar (de balans en de resultatenrekening). Deze wordt eerst goedgekeurd door de financiële commissie uit de Bondsraad
 • Goedkeuren van het accountantsrapport m.b.t. de controle van de financiële administratie van de vereniging
 • Vaststellen van de begroting voor het volgende verenigingsjaar
 • Vaststellen van de verenigingscontributie voor het volgende verenigingsjaar
 • Verkiezing of benoeming van de voorzitter


Daarnaast neemt de Bondsraad besluiten over voorstellen van districten, voorstellen die door bemiddeling van het districtsbestuur bij de Raad van Bestuur zijn ingediend en voorstellen van de Raad van Bestuur. Dit zijn voorstellen zoals wijzigingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, het districtsreglement en de branchegroepreglementen.
 

De Bondsraad is bevoegd tot:

 • Het uitbrengen van adviezen aan de Raad van Bestuur
 • Het nemen van besluiten die alle leden van de vereniging of bepaalde groepen
  binnen de vereniging binden
 • Het vaststellen van reglementen ter uitvoering van de statuten