Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Verminderen broeikasgassen

Klimaat & energie

In het kort

Door klimaatverandering ontstaat maatschappelijke en economische schade. Overheidsinvesteringen in het beheersen van (en adaptatie aan) klimaatverandering kan een schadepost voorkomen die factoren hoger liggen dan de investeringen zelf. De mkb-maakindustrie is een relatief kleine verbruiker van energie. Desondanks bespaart de sector veel energie en schakelt zij over op duurzame bronnen. Daarnaast kan de sector met haar producten en diensten een hefboomeffect bewerkstelligen naar het verder verminderen van broeikasgassen. Investeren in klimaat levert dan ook verdienmodellen op.

Beschikbaar, betrouwbaar, betaalbaar
Vanzelfsprekend is de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van energie een basisvoorwaarde voor een florerende en duurzame mkb-maakindustrie. Om die reden moet er fors geïnvesteerd worden in een energienet dat de elektrificatie van de samenleving aan kan evenals de afwikkeling van lokaal opgewekte duurzame elektriciteit.

Om energie betaalbaar te houden, moet de energiemix stabiel en bestand zijn tegen internationale ontwikkelingen die fluctuaties kunnen veroorzaken. Betaalbaarheid van energie vereist ook dat de nationale energieheffingen gemoderniseerd en in Europees verband afgestemd worden. Het mkb is nog steeds de hoofdfinancier van de energietransitie, terwijl het volstrekt onvoldoende gebruik kan maken van stimuleringsregelingen voor duurzame energie. Dit geldt ook voor fundamenteel onderzoek. Er moet geïnvesteerd worden in doorbraaktechnieken die ertoe leiden dat ondernemers niet alleen op papier maar ook in de praktijk van het aardgas af kunnen. Een voorbeeld van zo’n techniek is het verbranden van ijzerpoeder als alternatieve methode voor het verkrijgen van industriële warmte. Anders dan bij het verbranden van aardgas komt bij deze techniek geen CO2 vrij. De techniek is helaas nog niet op grote schaal toepasbaar binnen de industrie en elektriciteit kan niet aan de warmtevraag voldoen.


Circulariteit als uitgekiend klimaatmiddel           
Om de doelen van het Klimaatakkoord te halen, moet circulariteit als middel worden ingezet. De circulaire ambities van de politiek zijn hoog. Mkb-maakbedrijven zetten stappen richting circulariteit, ook in de bouw. Hierdoor worden niet alleen grondstoffen bespaard, maar wordt ook de emissie van megatonnen CO2 vermeden. Een circulaire maakindustrie kan al meer broeikasgassen vermijden dan de sector met energiebesparing en duurzame opwekking tezamen kan bewerkstelligen. En dat voor een uiterst concurrerende prijs per bespaarde ton CO2. Voorwaarde daarvoor is wel dat circulariteit niet alleen in woord, maar ook in daad echt onderdeel uitmaakt van het klimaatbeleid van het ministerie van EZK. Dit betekent ook dat voldoende financiële middelen vanuit het Klimaatfonds worden gereserveerd voor circulariteit.


Onmisbare sector voor uitvoeren klimaatbeleid
Voor het uitvoeren van klimaatbeleid is een uitgebreide infrastructuur nodig. Van windmolens tot warmtepompen geldt dat ze eerst gemaakt moeten worden voordat ze geplaatst en geïnstalleerd en ingeregeld kunnen worden. De maakindustrie is hiervoor een onmisbare sector. Door deze lokaal en circulair in te zetten, worden vervoersafstanden korter en de levensduur langer. Daardoor snijdt het mes aan twee, nee zelfs drie kanten omdat er verdienmodellen ontstaan die de ook de economische groei een boost geven.


Oproep aan het kabinet
Dwing in EU-verband een uniform en rechtvaardig stelsel van energie gerelateerde belastingen af en maak het energienet toekomstbestendig. Investeer daarbij fors in een circulaire (maak)economie en realiseer je dat de landelijke maakindustrie als geen ander nodig is voor de implementatie van emissie loze technieken.

Ook interessant