Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Energiebesparings- en informatieplicht

In het kort

  • Indien uw organisatie 100 of meer medewerkers heeft, geldt voor u per 1 juli 2024 de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit.
  • Het aantal medewerkers per KvK-nummer is bepalend.
  • Een werknemer is iemand die voor minimaal 20 uur per maand betaalde arbeid verricht.
  • U doet een opgave van het totaal aantal gereisde kilometers door uw werknemers voor uw organisatie. Dit specificeert u naar het soort vervoersmiddel, type brandstof, woon-werk mobiliteit en zakelijke mobiliteit.
  • Ieder jaar moeten voor 1 juli de gegevens van het jaar daarvoor zijn ingediend. De gegevens over het jaar 2024 moeten dus uiterlijk op 30 juni 2025 bij de RVO binnen zijn.

Heeft uw organisatie 100 of meer medewerkers? Dan bent u vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon- werkverkeer van uw medewerkers. Dit heet de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

De verplichting komt voort uit het Klimaatakkoord. Hierin hebben overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties afgesproken om in verschillende sectoren de CO2-emissies te verminderen. Een van die sectoren is mobiliteit, waar het thema ‘verduurzaming personenmobiliteit’ onder valt. Door de rapportageverplichting wordt de CO2-emissie in deze sector inzichtelijk gemaakt en kan voor de toekomst gekeken worden naar reductiemaatregelen.


Het aantal medewerkers per KvK-nummer is bepalend
Of u 100 of meer medewerkers heeft wordt bepaald aan de hand van het aantal medewerkers per KvK-nummer. Om het aantal werknemers in uw organisatie te bepalen, telt u de werknemers van alle vestigingen met hetzelfde KvK-nummer bij elkaar op. De peildatum voor het bepalen van het aantal werknemers is 1 januari van het jaar waarover u rapporteert. Het maakt niet uit of het aantal werknemers door het jaar heen verandert.

Iemand ‘telt’ als werknemer als deze op 1 januari bij u in dienst is met een contract dat 20 of meer uur betaald werk per maand garandeert. Wilt u weten of gedetacheerden, uitzendkrachten, seizoenarbeiders, werknemers met afroepcontracten, vrijwilligers en/of werknemers die in het buitenland wonen maar wel in uw Nederlandse vestiging werken ook meetellen? Kijkt u dan op pagina 10 van deze handleiding.


U rapporteert ieder jaar over de totaal gereisde kilometers door werknemers
Heeft u 100 of meer werknemers die 20 uur of meer uur per maand betaalde arbeid verrichten, dan valt u onder de rapportageverplichting. Ieder jaar moet u dan een opgave doen van het totaal aantal gereisde kilometers door uw werknemers voor uw organisatie. U moet een opgave doen over alle werknemers, dus ook over de werknemers die minder dan 20 uur betaald werk per maand verrichten of die na 1 januari van het rapportagejaar in dienst zijn gekomen.

De kilometers rapporteert u apart voor het soort vervoermiddel en type brandstof. Ook geeft u aan of het om woon-werk mobiliteit of zakelijke mobiliteit gaat. De gegevens vult u in op het digitale formulier dat beschikbaar komt op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO). Als u alle gegevens in het digitaal formulier heeft ingevoerd, wordt de CO2-uitstoot berekend. Dit hoeft u dus niet zelf te doen. U krijgt na het indienen van het formulier een rapportage. Deze rapportage geeft een overzicht van alle ingevoerde gegevens en de berekende CO2-uitstoot. Ook bevat de rapportage praktische informatie om de werkgebonden personenmobiliteit (verder) te verduurzamen.


De rapportageverplichting geldt vanaf 1 juli 2024
Het eerste jaar waarover u moet rapporteren is 2024. De door u ingevoerde gegevens worden vanaf 2025 beschikbaar gesteld aan de omgevingsdienst die werkt voor de gemeente van uw hoofdvestiging.

Jaarlijks controleert de omgevingsdienst of u aan de verplichting heeft voldaan. Ieder jaar moeten voor 1 juli de gegevens van het jaar daarvoor zijn ingediend. De gegevens over het jaar 2024 moeten dus uiterlijk op 30 juni 2025 bij de RVO binnen zijn.

De ministerraad heeft in november 2023 besloten de ingangsdatum met een half jaar uit te stellen omdat de voorbereiding meer tijd kostte. De ingangsdatum zou eigenlijk 1 januari 2024 zijn. Door het uitstel kunt u (in 2025) ervoor kiezen om te rapporteren over alleen de 2e helft van 2024, of over heel 2024. Vanaf 2026 is jaarlijkse rapportage verplicht.

Tot 2026 gelden er geen CO2-emissiegrenswaarden. Op de CO2-emissieuitkomsten op basis van de ingediende gegevens zal dan ook in 2025 niet worden gehandhaafd.


Meer informatie
Op de website van de RVO vindt u meer informatie over de rapportageverplichting. Ook vindt u daar de overzichtelijke handleiding die u kan helpen bij het voorbereiden van uw rapportage. Daarin vindt u meer uitleg over o.a. de begrippen ‘woon-werk mobiliteit’, ‘zakelijke mobiliteit’ en ‘werknemer’. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs Bestuursrecht via bj@metaalunie.nl of 030-605.33.44.

Ook interessant