Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Verklarende woordenlijst

Cao Metaal en Techniek
Koninklijke Metaalunie sluit de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf af. Deze cao is één van de vijf cao’s die vallen onder de verzamelnaam Metaal en Techniek. Deze cao´s komen onder regie van de Federatie Werkgevers Techniek (FWT) in één gezamenlijk onderhandelingstraject tot stand. Het is daarmee de grootste collectieve arbeidsvoorwaardenregeling in de marktsector van Nederland. De bedrijfstak Metaal en Techniek vertegenwoordigt in de volle breedte ruim 27.000 ondernemingen met in totaal meer dan 300.000 werknemers Het gaat hierbij om de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf, cao voor het Technisch Installatiebedrijf, cao voor het Carrosseriebedrijf, cao voor het Isolatiebedrijf en cao voor de Goud- en Zilvernijverheid.
 

Mandaat
Als alle cao-inspraakrondes met leden in de Metaaluniedistricten achter de rug zijn wordt de input die hieruit naar voren is gekomen, samen met de resultaten van de ledenenquête en de input vanuit de districtsbesturen, gebruikt om een mandaat op te stellen. De districtsbesturen worden uitgenodigd om in de Commissie Sociale Zaken (CSZ) hun wensen en input voor het mandaat kenbaar te maken. In het mandaat staat de onderhandelingsruimte beschreven, waarmee namens de Metaalunieleden onderhandeld wordt met de vakbonden en wat moet leiden tot een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf. Deze onderhandelingsruimte behelst veel meer dan alleen maar de loonparaaf. Het gaat ook over afspraken over arbeidsvoorwaarden als betaling van overwerk, werktijden, seniorendagen of pensioen, maar ook over scholingsmogelijkheden, het generatiepact en de cao-looptijd. Zaken die ook allemaal staan voor een bepaalde financiële waarde voor een ondernemer.
 

Definitief mandaat
Nadat de CSZ een concept mandaat heeft opgesteld, wordt dit voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stelt uiteindelijk het definitieve Metaaluniemandaat vast. Dit definitieve mandaat is het kader voor de discussie binnen de FWT met de andere leden van de Federatie.
 

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is samengesteld uit een door de Bondsraad te benoemen voorzitter en twee leden vanuit elk district. Daarnaast zijn er vijf vrij invulbare zetels. De voorzitter van Metaalunie treedt op als voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vormt het bestuur van de vereniging en is belast met de besluitvorming binnen de vereniging.
 

Commissie Sociale Zaken
De Raad van Bestuur heeft een aantal commissies ingesteld, die de raad adviseren over diverse beleidsthema’s. Eén van deze commissies is de Commissie Sociale Zaken. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit alle districten en een aantal toegevoegde leden met een specifieke deskundigheid. De commissie adviseert de Raad van Bestuur over sociale kwesties. Haar belangrijkste taak is het voorbereiden en begeleiden van de cao-onderhandelingen. De commissie adviseert de Raad van Bestuur over het mandaat en het al dan niet instemmen met het bereikte cao-resultaat.
 

FWT
De Federatie Werkgevers Techniek (FWT) coördineert het cao-overleg, met als oogmerk het afsluiten van de vijf Cao’s binnen de Metaal- & Techniek.
 

Raad van Ondernemers (ROM)
De ROM vormt het bestuur van de FWT. Hierin zijn alle organisaties vertegenwoordigd die lid zijn van de FWT. De vertegenwoordiger van een organisatie is een ondernemer die, hetzij lid is van het bestuur, hetzij lid is van de sociale commissie van deze organisatie. De ROM stelt het mandaat vast waarmee de FWT de onderhandelingen gaat voeren.
 

Algemeenverbindendverklaring (AVV)
Partijen met een bedrijfstak-cao kunnen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen of de cao voor de gehele bedrijfstak kan gelden. Zo’n cao wordt dan algemeen verbindend verklaard. Vanaf dat moment geldt de cao voor alle bedrijven die onder de werkingssfeer van de cao vallen, ongeacht of ze lid zijn van een brancheorganisatie of niet.

Menu

Routekaart cao 2024

Op de routekaart zie je welke stappen er genomen moeten worden om tot een nieuwe cao te komen.

Contact

Stel je vraag via cao@metaalunie.nl of bel ons op 030 - 605 33 44

En meld je aan voor de Cao Update!